Sáng tác mỹ thuật trong cơ chế thị trường: Đâu là đích đến?

​Theo thống kê của Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, mỗi năm Bộ cấp khoảng 1000 giấy phép cho hoạt động triển lãm nghệ thuật các loại trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, một nửa trong số đó thuộc về lĩnh vực mỹ thuật. Đây được cho là một tín hiệu đáng mừng trong đời sống mỹ thuật trước sự phát triển và cạnh tranh của nhiều loại hình nghệ thuật.