Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học đương đại - chân lí và sự thật

...Tư tưởng không đến từ hư vô siêu hình. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh hình thành trong suốt cuộc đời của Bác, từ thơ ấu ở làng Sen đến những chân trời Âu - Mĩ - Phi xa xôi, từ phương Đông tới phương Tây, từ truyền thống đến hiện đại....