June 21, 2024, 5:26 pm

Xây dựng định mức kinh tế -kỹ thuật lĩnh vực báo chí

 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc chung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí sử dụng ngân sách nhà nước:

Bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.

Định mức được xây dựng trên cơ sở thực tiễn tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ; dựa trên các thành tựu khoa học và công nghệ, đảm bảo tính ổn định trong thời gian nhất định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; khi có sự thay đổi công nghệ, quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì định mức phải được điều chỉnh hoặc xây dựng mới.

Định mức các bước công việc tương đồng giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông phải bảo đảm tính thống nhất.

Đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế - kỹ thuật.

Mục tiêu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá (đơn giá) dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí. Định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xác định giá sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT.

Các cơ quan báo chí xây dựng, trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí và để thực hiện nhận đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công do các cơ quan Nhà nước đặt hàng. Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ báo chí sử dụng NSNN; thúc đẩy xã hội hóa trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí.

Phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách trung ương: các cơ quan báo chí trung ương tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trình báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đối với cơ quan báo chí đó.

Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương: Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền tại địa phương ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và ban hành để áp dụng đối với các cơ quan báo chí tại địa phương.  

Thẩm quyền quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Bộ TT&TT xây dựng Thông tư hướng dẫn Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT; quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực báo chí đối với các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ TT&TT.

Các cơ quan báo chí ở Trung ương tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn trình cơ quan chủ quản thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đối với cơ quan báo chí đó. Các cơ quan chủ quản báo chí trung ương tổ chức thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành định mức theo hướng dẫn của Thông tư này;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí, thuộc phạm vi quản lý của địa phương, sử dụng ngân sách địa phương. 

VN


Có thể bạn quan tâm