June 21, 2024, 6:54 pm

Triển khai nhiều hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT sau ngày đất nước thống nhất

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã ký ban hành Kế hoạch số 690/KH-BVHTTDL tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2025).

Cụ thể, triển khai Kế hoạch số 390-KH/BTGTW ngày 15.11.2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền VHNT  Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất nhằm thông qua các hoạt động tổng kết để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

Đồng thời cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đa dạng, phong phú.

Theo Kế hoạch, Bộ VHTTDL sẽ chủ trì hai hoạt động:  Lễ tôn vinh các tác phẩm VHNT tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển.

Cùng với đó, các nhiệm vụ được giao phối hợp bao gồm: Hội nghị Văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền VHNT  Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất;  Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 4.2025); Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề “Bài ca thống nhất”; Hội thảo quốc gia với chủ đề: “50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”; Công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL triển khai thực hiện.  Đồng thời yêu cầu các  cơ quan báo chí thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT  Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin bài phản ánh đậm nét về nội dung, ý nghĩa, thành tựu của VHNT và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà; Tuyên truyền quảng bá các tác phẩm xuất sắc của nền VHNT Việt Nam nửa thế kỷ qua; vị trí vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ.

Vũ Khanh


Có thể bạn quan tâm