February 29, 2024, 5:00 am

Lấp khoảng trống trong phê bình Văn học nghệ thuật

 

Tọa đàm khoa học "Đào tạo đội ngũ sáng tác và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong các trường đại học đa ngành – những vấn đề lý luận và thực tiễn" do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức.

Đây là hội thảo được kỳ vọng, có thể tiếp sức cho văn học, nghệ thuật phát triển đúng với những kỳ vọng của Đảng và Nhà nước, tương xứng với vị thế quốc gia và đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững đất nước thì vấn đề đào tạo đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ sáng tác và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được đặt ra một cách bức thiết.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn trong công tác đào tạo lực lượng lí luận phê bình hiện nay. Đó là cơ sở vật chất còn khó khăn; đội ngũ cán bộ giảng dạy nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực nghệ thuật không phải là thế mạnh; vấn đề tổ chức bộ máy còn ngăn cản tính đa ngành và tạo nên tình trạng xơ cứng, công tác nghiên cứu và người làm nghiên cứu đôi khi bị cô lập;…

Từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ban hành Đề án đào tạo nguồn nhân lực văn học, nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 và bắt đầu triển khai từ 2017. Trong đề án xác định rõ sáu lĩnh vực và một ngành được thụ hưởng gồm: Âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, xiếc, lý luận và sáng tác văn học (quyết định số 1437-QĐ/TTg ngày 19/7/2016). Điều đó cho thấy sự quan tâm và quyết tâm của Đảng và Nhà nước dành cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực văn học, nghệ thuật là rất lớn

Chính vì vậy,  trong tương lai các mô hình đào tạo nhân lực văn học, nghệ thuật trong các trường đại học đa ngành ở Việt Nam, trong khối công lập cũng như khối tư thục hoặc có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Song việc đào tạo nhân lực văn học, nghệ thuật cũng cần phải được đặt trong một bối cảnh mới: bối cảnh của ngành công nghiệp văn hóa. Sự phát triển tri thức của ngành công nghiệp văn hóa – sáng tạo diễn ra trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 sẽ lần lượt tạo ra các nền tảng và thực tiễn mới, tạo nên những không gian thực hành nghề nghiệp vượt khỏi giới hạn của những bộ môn nghệ thuật truyền thống. Đồng thời, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đòi hỏi hệ thống giáo dục đại học phải đổi mới, trên cơ sở một tư duy mới mang tính liên ngành, đặt nền tảng trên tinh thần hiện đại và tính dân tộc. Và để làm được điều đó, đòi hỏi các cấp quản lý có một sự đổi mới tư duy trong hệ thống quản lý, mở rộng của chính sách tạo sự bình đẳng giữa mô hình đào tạo này và mô hình đào tạo truyền thống, tận dụng được thế mạnh của mỗi mô hình để đóng góp vào sự phát triển của văn học, nghệ thuật cũng như của lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đúng theo tinh thần Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức.

Thông qua buổi tọa đàm, các nhà khoa học bước đầu đã đề ra một số giải pháp có tính khả thi về đào tạo đội ngũ sáng tác và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong các trường đại học đa ngành thời gian tới./.

VN


Có thể bạn quan tâm