February 29, 2024, 5:08 am

Hướng tới Hội nghị Viết văn Trẻ toàn quốc lần thứ X

Lực lượng viết trẻ nhìn từ một “tỉnh lẻ”

​Lực lượng những người trực tiếp sáng tác văn học nghệ thuật trẻ hiện nay thực sự là vấn đề sống còn ...

Đến với văn học trong mở đầu thế kỷ XXI Qua những thế hệ viết

Nếu khoảng cách là một thập niên, hoặc một con giáp (12 năm) làm nên một thế hệ viết thì, theo cách ...

Những người viết văn trẻ ở chiến trường Khu 5

Chiều ngày 16 tháng 4 năm 1971, 19 anh em trong đoàn viết văn trẻ chúng tôi rời trường Huấn luyện 10 ...

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X: “Vì sao chúng ta viết”

Sau một năm bị trì hoãn do đại dịch covid 19, ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022, Hội nghị Viết văn trẻ ...

Thông báo về việc đề cử đại biểu cho Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10

Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X là sự kiện quan trọng, không chỉ nhận được sư ...