June 16, 2024, 6:40 am

Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1651/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trên.

Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh tập trung phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản: Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh; Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh; Thông tư số 19/2022/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và Hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim.

Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra vào tháng 9/2023 tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

VK


Có thể bạn quan tâm