February 28, 2024, 1:53 pm

Ghi nhận giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Triển lãm nhằm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021 đồng thời nhân kỷ niệm 133 năm thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890-20/10/2023).

Tác phẩm tại triển lãm

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm của các họa sỹ trên toàn quốc được tuyển chọn từ các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức và 40 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 133 năm thành lập tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, việc  thực hiện triển lãm  chính là nhằm tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam trước mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Các tác phẩm trưng bày đã thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học, tạo môi trường, điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Nhân dịp này, Cục Văn hóa cơ sở đã tặng Giấy khen cho ba tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước .

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng 10/2023./.

QH

 

Có thể bạn quan tâm