March 2, 2024, 8:40 pm

Gần 31 tỷ đồng chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

 

Ngày 14-10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP về kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Cụ thể,  tạm ứng trước hơn 30,8 tỷ đồng từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để bổ sung kinh phí cho các hội văn học nghệ thuật kịp thời chi trả tiền thưởng giải thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật theo các quyết định tặng thưởng của Chủ tịch nước như đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Cụ thể, danh sách các hội văn học nghệ thuật được bổ sung kinh phí để chi trả tiền thưởng giải thưởng cho các tác giả, đồng tác giả gồm: Hội Nhạc sĩ Việt Nam hơn 5,6 tỷ đồng; Hội Điện ảnh Việt Nam gần 5,5 tỷ đồng; Hội Mỹ thuật Việt Nam gần 2,7 tỷ đồng; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam gần 3,2 tỷ đồng; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam gần 2,6 tỷ đồng; Hội Nhà văn Việt Nam hơn 5,3 tỷ đồng; Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam trên 5,1 tỷ đồng...

Chính phủ yêu cầu Bộ VH-TT-DL chịu trách nhiệm toàn diện về danh sách các tác giả, đồng tác giả được nhận giải thưởng và dự toán kinh phí chi trả. Các hội văn học nghệ thuật nêu trên chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí được bổ sung để chi trả tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả theo đúng quy định.

Bộ VH-TT-DL phối hợp, hướng dẫn các hội văn học nghệ thuật trong việc thực hiện thủ tục chi trả tiền thưởng theo quy định.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022 trao tặng 128 tác giả, đồng tác giả, trong đó 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Thảo Vy


Có thể bạn quan tâm