May 24, 2024, 1:10 pm

Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất tổ chức họp báo

Chiều ngày 16/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức buổi họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025) phát biểu tại buổi họp báo

Theo đó, Ban Chì đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025) gồm có 25 thành viên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Trung ương và địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban chỉ đạo nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025) với mục đích:

- Đánh giá sâu sắc, toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà trong giai đoạn mới.

- Thông qua các hoạt động tổng kết, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật; đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hoá, văn nghệ, từ đó xác định rõ trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

- Cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu và thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025) tham dự buoir họp báo

Cũng theo Ban Chỉ đạo, các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước sẽ gồm nhiều sự kiện diễn ra: Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025); Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề: “Chung một cơ đồ Việt Nam”; Lễ tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tự 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề: “Bài ca thống nhất”; Xây dựng phim tài liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”; Xuất bản cuốn sách: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”.

Bên cạnh đó là các hội thảo, toạ đàm khoa học: Hội thảo quốc gia với chủ đề: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”;  Hội thảo, toạ đàm theo các lĩnh vực văn học, nghệ thuật cụ thể.

Cùng với đó là các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Nhiệm vụ khoa học cấp Ban Đảng (cấp Bộ): Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày thống nhất đất nước: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển; Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ: Văn học Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển; Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ: Nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển; Nhiệm vụ khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội: 50 năm văn học, nghệ thuật và những đóng góp trong việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức con người Việt Nam; Nhiệm vụ khoa học cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu di sản văn học, nghệ thuật miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975 song song các hoạt động tổng kết ở các ngành và địa phương.

Tại buổi họp, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến: “Đây không chỉ là dịp tổng kết và đánh giá những thành tựu văn học của Việt Nam trong 50 năm qua, mà điều quan trọng là chúng ta nhìn lại xem văn học, nghệ thuật cùng những chuyển động của nó trong suốt 50 năm qua, từ sau năm 1975, hậu chiến, thời kỳ bị cấm vận cũng như thời kỳ đổi mới. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những đóng góp của văn học, nghệ thuật trong tiến trình phát triển của nó cũng như những lỗ hổng mà văn học, nghệ thuật chưa làm được”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến tại buổi họp báo

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: “Phát huy những kết quả cụ thể đã đạt được trong thời gian qua, tôi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức tổng kết theo kế hoạch, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường công tác phối hợp, triển khai tốt một số nội dung cơ bản:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực đảm bảo để tổ chức triển khai thực hiện.

Đề nghị đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài Chính và các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt quan tâm, hướng dẫn, cùng vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để đảm bảo bố trí nguồn lực theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ tổng kết.

Thứ hai, đối với tuyến nghiên cứu khoa học, các cơ quan được phân công quản lý, chủ trì các nhiệm vụ khoa học cấp Bộ; tổ chức các hội thảo khoa học cần huy động hiệu quả rộng rãi sự tham gia và đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đảm bảo chất lượng các báo cáo khoa học, góp phần xây dựng báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư.

Thứ ba, đối với tuyến sự kiện, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động sáng tác, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, phản ánh sâu sắc thành tựu của đất nước, khí thế của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nửa thế kỷ qua. Đặc biệt, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để tổ chức thành công Hội nghị Văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất theo chỉ đạo của Ban Bí thư.

Thứ tư, về công tác thông tin, tuyên truyền, các đồng chí tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đổi mới nội dung, phương thức, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phong phú sinh động về các hoạt động tổng kết; tập trung phản ánh đậm nét nội dung, ý nghĩa, thành tựu của văn học, nghệ thuật và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà.

Thứ năm, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các tỉnh uỷ, thành uỷ; Thành phố Hồ Chí Minh; Thừa Thiên Huế; Hà Nội; Phú Thọ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổng kết của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động tổng kết ở Trung ương theo kế hoạch đề ra.

Cũng tại buổi họp, Ban Chỉ đạo đã công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo quốc gia “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển gồm 20 đồng chí, do đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Ban Tổ chức cùng với Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) gồm 36 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vũ trưởng Vụ Văn hoá – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương làm Tổ trưởng. Không 

Việt Thắng


Có thể bạn quan tâm