June 21, 2024, 5:38 pm

Trụ cột, điểm sáng của VHNT nước nhà

 

Ngày 21-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TPHCM sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Hội thảo là một trong chuỗi những hoạt động tổng kết, đánh giá những thành tựu của VHNT nước nhà trong chặng đường 50 năm qua.

 

Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề về văn học; sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian; âm nhạc; điện ảnh; mỹ thuật… của Hà Nội - Thừa Thiên Huế - thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất

 

Tại hội thảo, NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội  trong đề dẫn của mình đã khẳng định, giá trị VHNT Hà Nội - Huế - TPHCM là một bộ phận quan trọng, là những giá trị tiêu biểu, nền tảng của văn hóa Việt Nam. Mỗi thành phố đều xây dựng và tạo nên gương mặt VHNT riêng, bản sắc riêng, đa dạng, muôn vẻ trên nền tảng văn hóa dân tộc, văn hóa Việt Nam. Chính từ những bản sắc riêng, đặc điểm riêng đã tạo nên bức tranh tổng thể của văn học nghệ thuật Việt Nam.  Đồng thời, NSND Quốc Chiêm khẳng định, trong dòng chảy của VHNT Việt Nam nói chung thì VHNT 3 thành phố luôn giữ và phát huy vai trò của mình là dòng chủ lưu trong tồn tại và phát triển. Điều này được minh chứng bằng những đóng góp qua các sản phẩm sáng tạo VHNT từng giai đoạn lịch sử, mang ý nghĩa văn hóa cũng như ý nghĩa xã hội trong tiến trình phát triển của đất nước. 

Hội thảo “Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển” được tổ chức vào thời điểm vừa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nên được kỳ vongjsex tạo cú hích cho sự phát triển của văn học tại ba địa phương lớn nhất cả nước nói riêng, văn học nghệ thuật cả nước nói chung

Thực tế, đời sống sáng tác cho thấy trong hoạt động văn học, nghệ thuật của 3 địa phương, bên cạnh giao lưu, hội thảo, văn nghệ sĩ của Hà Nội, Thừa Thiên Huế và TPHCM đã và đang nỗ lực chung tay sáng tạo, đóng góp nguồn lực thực hiện nhiều công trình văn học, nghệ thuật chung, có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng hiện nay. Điều này đã góp phần khẳng định, đời sống văn học, nghệ thuật 3 thành phố đang diễn ra sôi động, có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề về văn học; sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian; âm nhạc; điện ảnh; mỹ thuật… của Hà Nội - Thừa Thiên Huế - thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất; sáng tạo nghệ thuật trong cơ chế thị trường; những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển văn học, nghệ thuật ba địa phương; sự trao đổi, chia sẻ, kết nối, hợp tác hoạt động văn học, nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Văn học nghệ thuật 3 địa phương…

Đi sâu vào bức tranh sáng tạo của đời sống sáng tác, nhiều ý kiến của văn nghệ sĩ, các nhà phê bình đã nêu bật những chuyển biến  trong đa dạng đề tài, phong phú thể loại và sâu sắc hơn về phương thức thể hiện của văn học, nghệ thuật tại ba thành phố. Đó là sự trở đi trở lại và khai thác sâu hơn đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, công cuộc đổi mới đất nước, nhất là các vấn đề lớn, phức tạp, nóng bỏng của đời sống xã hội được phản ánh chân thực, sinh động hơn trong các loại hình văn học, nghệ thuật. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong nước và trên thế giới đã ra đời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, góp phần hình thành nên nguồn lực và động lực nội sinh để phát triển đất nước.

Kết thúc hội thảo PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ngoài đánh giá cao những thành tựu của VHNT nước nhà trong chặng đường 50 năm qua còn ghi nhận về đóng góp của ba hội VHNT của ba thành phố Hà Nội- Huế và Sài Gòn. PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng,  VHNT của 3 thành phố có thể coi là trụ cột, là điểm sáng của VHNT nước nhà.

Trọng Đạt


Có thể bạn quan tâm