June 26, 2024, 4:49 am

Nỗ lực đẩy mạnh đầu tư, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035, được Chính phủ xây dựng bao gồm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2035 trên phạm vi cả nước, phù hợp với quy định về chương trình mục tiêu quốc gia theo khoản 9 Điều 4 Luật Đầu tư công.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, đại biểu đều thống nhất, việc đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; tiếp tục khẳng định các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước;...

Đồng thời, việc thực hiện Chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Trước đó, theo  Bộ VHTT&DL, tổng thể các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 là 122.250 tỷ đồng. Về lộ trình thực hiện, Chính phủ đề nghị năm 2025 chỉ tập trung xây dựng khung chính sách, chuẩn bị đầu tư. Sang giai đoạn 1, chu kỳ trung hạn 2026 - 2030, tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua.

Giai đoạn 2, theo chu kỳ trung hạn 2031-2035 sẽ tiếp tục phát triển văn hóa trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề vướng mắc đặt ra từ thực tiễn khi thực hiện chương trình. Đồng thời, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, trong thời gian qua, Chính phủ đã tập trung cao độ để hoàn thành việc xây dựng các văn bản dưới Luật của các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng. Đến nay, các văn bản quy định chi tiết đã đủ điều kiện ban hành.

Chính phủ cũng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này Luật sửa đổi điều khoản thi hành cho phép các Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 (sớm hơn 5 tháng); xem xét Thông qua các Nghị quyết về: (1) thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở; (2) phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề xuất bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 Dự án Luật sửa đổi đổi các Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Thuế.

Đây là những giải pháp đặc biệt quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay trong phát triển nguồn lực thực hiện chương trình, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2012-2025./

Trước mắt, Chính phủ, ngành VHTT&DL quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tuyển chọn, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong các lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên sâu, đặc thù. Tiếp tục chăm lo, xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách về chế độ tiền lương, phụ cấp nghề, chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tăng cường hợp tác với các đối tác có năng lực, uy tín về đào tạo nghệ thuật. Thứ hai, khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khuyến khích phát triển thể dục, thể thao quần chúng, chú trọng xây dựng nơi vui chơi, luyện tập thể dục thể thao cộng đồng. Xây dựng chiến lược dài hạn, đồng bộ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, vận động viên thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao. Tôn vinh và đãi ngộ xứng đáng các vận động viên xuất sắc. Có giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề cho vận động viên sau khi kết thúc thi đấu. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Thứ ba, ban hành và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển thương hiệu du lịch quốc gia gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt chính sách, nhiệm vụ về phát triển sản phẩm du lịch mới, trong đó nghiên cứu thí điểm mô hình sản phẩm du lịch đêm tại các địa bàn trọng điểm có điều kiện.

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch; chú trọng phát triển và khai thác phân khúc thị trường theo sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh; đẩy mạnh truyền thông về chính sách thị thực mới của Việt Nam. Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành và phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Thứ năm, tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được ban hành. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch...

VN


Có thể bạn quan tâm