June 26, 2024, 5:40 am

Ngày 12/5 diễn ra Hội thảo “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao"

 

Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao” sẽ diễn ra tại Quảng Ninh vào sáng 12/5. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Hội thảo nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, tiếp nối nội dung Hội thảo Văn hóa năm 2022.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo phát biểu tại cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo. 

Hội thảo sẽ đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Theo đó, Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, có sự tham gia của hơn 300 đại biểu, trong đó có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và liên quan tới văn hóa, thể thao.

Hội thảo gồm 2 phần. Phần tham luận, Hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, phát biểu đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo trung tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Phần thảo luận với hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn sẽ tập trung vào 2 nhóm nội dung chính: Thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Với việc tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024, Ban Tổ chức hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc./.

QH

   

Có thể bạn quan tâm