June 21, 2024, 5:47 pm

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 2-2, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về việc xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” và “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Hai cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện… tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 3 năm (2021-2023) triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tổng Bí thư trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương. Việc xuất bản hai cuốn sách này là sự tiếp nối các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất bản trong nhiệm kỳ khóa XI và khóa XII của Đảng.

Cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”

Sách tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4-2021 đến tháng 12-2022.

 

Cuốn “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”.

 

Cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Sách tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2023, cho thấy sự chỉ đạo sát sao, tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta với các vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Cuốn "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

 

Hai cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung, giá trị của hai cuốn sách quý đến với bạn đọc trên cả nước, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng phát hành bản điện tử hai cuốn sách trên trang https://sachquocgia.vn.

VK


Có thể bạn quan tâm