March 28, 2023, 2:07 am

THÔNG BÁO MỞ TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC NĂM 2021

 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp mở trại sáng tác văn học năm 2021. Theo kế hoạch sẽ có 02 trại sáng tác (mỗi trại mở trong 15 ngày),  tại Nhà sáng tác Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ và Nhà sáng tác Đà Nẵng, thành phố Đà Năng. Báo Vannghe xin thông tin đến các nhà văn lịch trình mở trại sáng tác văn học và mẫu Đơn xin tham dự trại viết.

Cụ thể thời gian và địa điểm 02 trại sáng tác như sau:

1.Trại sáng tác thứ nhất:

Địa điểm:                        Nhà sáng tác Cần Thơ

Thời gian:                        Trung tuần tháng 8 năm 2021

Số lượng tham gia:          15 hội viên

 

2.Trại sáng tác thứ hai:

Địa điểm:                        Nhà sáng tác Đà Nẵng

Thời gian:                        Trung tuần tháng 9 năm 2021

Số lượng tham gian:        15 hội viên

(Ưu tiên nhà văn viết về đề tài văn học thiếu nhi)

Chi phí ăn ở trong thời gian duy trì trại viết do Hội Nhà văn và Nhà sáng tác đài thọ.

Phương tiện đi lại cũng như những nhu cầu khác do các thành viên tham dự trại viết tự thu xếp.

Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các hội viên của Hội nếu có nguyện vọng tham dự 1 trong hai trại sáng tác trên, xin làm đơn đăng ký theo mẫu dưới đây. Đơn gửi về địa chỉ:

Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại địa chỉ)

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Chị Nguyễn Hạnh Lâm           ĐT: 0977161692

 

                                          T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

                                                                           CHỦ TỊCH

                           

                                                      Nhà thơ NGUYỄN QUANG THIỀU

                                                                             (Đã ký)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====================

      Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021

 

ĐƠN XIN THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC

 

                    Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

                                    Ban sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam

                                       

 

Tên tôi là: (Tên theo CMND).....................................................................................

Bút danh:..................................................Giới tính:…………………………………

Sinh năm:................................................................ Dân tộc: ............................................................................

Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chuyên nghành:................................................

Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................

..................................................................................................................................

Điện thoại:.....................................; Email:................................................................

          Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Chấp hành xét cho tôi được tham gia dự Trại sáng tác năm................. tại..................................................................................

để hoàn thành phẩm: ..................................................................................................

....................................................................................................................................

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Ban chấp hành.

          Xin chân thành cám ơn.

                                                  ...................., ngày .......tháng......... năm 20

                                                                                Người làm đơn


Có thể bạn quan tâm