Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai và hành trình cùng sách